Sysmä Vaakuna

Jätehuolto

Jätteiden syntyä tulee ensisijaisesti välttää. Kun jätettä kuitenkin jonkin verran syntyy, pyritään jätteiden hyötykäytössä ensisijaisesti kierrättämään tai uusiokäyttämään syntynyt jätemateriaali. Loppuosasta jätettä, jota ei voida näin hyödyntää, tehdään energia- ja kaatopaikkajätettä. Nämäkin jätteet hyödynnetään energiana jätteenkäsittelylaitoksissa.

Jokaisen kiinteistön tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piirin.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien niin loma- kuin vakituisten asuntojen tulee olla joko alukeräyspisteverkoston asiakas tai sopia kiinteistöllä sijaitsevan jäteastian tyhjennys jätehuoltoyrittäjän kanssa. Vähimmäisvaatimuksena pienkiinteistöille, joissa on alle 10 huoneistoa, on energia- ja kaatopaikkajätteen keräys.

Vakituisessa asumisessa jätteen kuljetus on tyypillisesti järjestetty sopimalla jätteen noudosta suoraan kiinteistöltä jätehuoltoyrittäjän kanssa. Kirkonkylän kaava-alueella on voimassa sopimusperusteinen jätteenkuljetus ja tällä alueella voi jätteen haltija ostaa jätekuljetuspalvelut haluamaltaan jätekuljetusyrittäjältä. Haja-asutusalueella on järjestetty jätteenkuljetus, jota hoitavaksi urakoitsijaksi kunta on valinnut RTK-Palvelu Oy:n.

Loma-asunnoille suositellaan liittymistä aluekeräyspisteiden käyttäjäksi. Maksamalla vuosittaisen kertamaksun on kiinteistön haltijalla oikeus kaikkien kunnan alueella sijaitsevien aluekeräyspisteiden käyttöön. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia myös jätteen kimppakuljetuksesta kahden tai useamman kiinteistön kesken. Tällöin nämä kiinteistöt käyttävät yhteisiä jäteastioita, joiden tyhjennys sovitaan paikallisen jätehuoltoyrittäjän kanssa.Aluekeräyspisteen käyttöä. Kuva Janne Myntti

Mikäli kiinteistön jätehuoltoratkaisuksi valitaan jätteen nouto suoraan kiinteistöltä, tulee jäteastiat tyhjentää 1, 2, 4 tai 8 viikon välein. Pilaantuvia jätteitä sisältävät astiat on kuitenkin tyhjennettävä vähintään kerran kahdessa viikossa tai useammin. Erityistapauksissa, jolloin syntyvän jätteen määrä on hyvin vähäinen voi jätehuollosta vastaava viranomainen myöntää edellä mainituista jäteastioiden tyhjennysväleistä poikkeavan pidennyksen.

Pienkiinteistöille suositellaan biojätteen kompostointia, jolloin energiajätteen määrä vähentyy. Biojätteen kompostointi täytyy kuitenkin tehdä niin, ettei siitä aiheudu hygieenistä haittaa. Kompostoinnilla saadaan käyttökelpoista ja arvokasta lannoitetta puutarhaan ja kasvimaahan. Mikäli kiinteistö on tehnyt sopimuksen jätteen noudosta suoraan kiinteistöltä, voidaan kompostoinnilla saada myös säästöä jätteenkuljetuskustannuksissa.
Kirkonkylässä sijaitseviin Ekopiste-kontteihin voivat kotitaloudet viedä maksutta keräyspaperia, -lasia ja -metallia. Kuva Janne Myntti
 
Vaaralliset jätteet eli ongelmajätteet tulee aina itse toimittaa pienjäteasemalle. RTK-Palvelu Sysmän ylläpitämä toimisto ja jätehuoltopiste sijaitsee osoitteessa Koskueentie 7C. Avoinna ma-pe 9-15, ti 9-18, la 10-13. Puhelin (03) 883 4201. Lista pienjäteasemalle tuotavista jätteistä ja niiden mahdollisista maksuista löytyy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n hinnastosta. Muun muassa jäteöljyn, öljynsuodattimien, jäähdytysnesteiden ja maalien tuonti pienjäteasemalle on maksutonta.

Jätehuoltoasioissa Sysmän kunta toimii yhteistyössä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi