Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntalain 140 §:ssä säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja valiokunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. 

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Luottamuselinten esityslistat julkaistaan internetissä jo ennen luottamuselinten kokouksia.

Kunnanhallituksen kokouksen esityslista julkaistaan internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina tai perjantaina.

Valtuusto kokoontuu työohjelmansa mukaisesti. Esityslista julkaistaan internetissä kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun ne on tarkastettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kuntayhtymien ja yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat