Etelä-Sysmän rantayleiskaavan osittainen muutos

 
Suunnittelualue koostuu seitsemästä eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Majutveden, Kahusjärven, Luotikkaan, Nikkaroisten Enojärven, Sääksjärven ja Iso-Mäkärin ranta-alueilla. Kaavamuutoksen tavoitteena on saattaa kaava muutosalueiden osalta vastaamaan nykytilannetta tai maanomistajien toiveita rakennuspaikkojen sijoittelusta ja käyttötarkoituksesta.

Suunnittelun vaihe

Kaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 22.1.2020. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 8.4. - 7.5.2020. Kesän 2020 aikana tehtiin tarkentavia esiselvitystöitä ja laadittiin kaavaehdotusaineistoa, johon tuli mukaan vielä yksi uusi muutoskohde. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 10.12.2020 - 11.1.2021. Saapuneiden palautteiden johdosta tehtiin muutamia maastokatselmuksia ja asiakirjoihin vähäisiä tarkennuksia. Sysmän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 30.8.2021 §63. Hyväksymispäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Hyväksymisaineisto

Kaavakartta 2021

Kaavaselostus 2021

Selostuksen liitteet 1 - 5

Kaavaehdotus

Kaavaehdotuskartta 2.9.2020

Kaavaselostus 6.11.2020

Liite1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite2 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Liite4 Kulttuurimaiseman arviointi kohdealueille 2 ja 4

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos 24.2.2020

Kaavaselostus 24.2.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.2.2020