Helmi-hanke

Helmi-ohjelma


Nykyisessä hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Helmi-elinympäristöohjelma on yksi hallitusohjelman keskeisistä toimenpiteistä elinympäristöjen hoidossa ja ennallistamisessa sekä osaltaan suojelutason parantamisessa.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen, heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamiseen tähtäävä toimintaohjelma, joka kohdentuu sekä suojelualueille että niiden ulkopuolelle. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta 27.5.2021. Periaatepäätökseen sisältyy myös päätös METSO-ohjelman jatkosta.

Helmi-ohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuu vastuuministeriöiden lisäksi myös hallinnon organisaatioita sekä muita toimijoita, kuten kuntia, ympäristö- ja metsäalan toimijoita, yhdistystoimijoita ja paikallisyhteisöjä. Helmi-ohjelma tähtää toimenpiteiden kohdentamiseen yli teema- ja elinympäristörajojen, eri toimijoiden yhteistyöllä ja rahoituskeinoja joustavasti yhdistäen.

Helmi-hanke

Sysmän kunta ja Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ovat hakeneet Helmi-ohjelman mukaista erityisavustusta valtakunnallisesti arvokkaiden Sysmän lintuvesien ja Hovilan laitumien perinnebiotoopin kunnostamiseen.

Hanke on osa Sysmän lintuvesien hoito- ja kääyttösuunnitelman mukaisia toimia, joihin kunta ja lintuyhdistys haluavat panostaa kohteiden valtakunnallisen merkityksen vuoksi.  Alueen uhanalaisen ja arvokkaan pesimmälinnuston on todettu taantuneen monen lajin osalta ja myös Hovilan laitumien kasvillisuudessa on tapahtunut heikentymistä ja umpeenkasvua.  Lintuvesikohteet ja osa perinnebiotoopistakin kuuluu Natura 2000-alueeseen.

Alueelta on laadittu vuonna 2020 hoito-ja käyttösuunnitelma, joten hankkeen toteuttamiselle on olemassa hyvät ja tuoreet lähtötiedot.

Helmi-hankkeen tavoitteena on parantaa valtakunnallisesti arvokkaan lintuvesikohteen ja perinnebiotoopin tilaa.  Lisäksi hanke luo yhteistoimintamallin, jonka avulla osalliset pystyvät jatkossa paremmin hankkimaan hoito-ja kunnostustoimiin ulkopuolista rahoitusta sekä jatkamaan kohteiden hoitoa ja kunnostamista tietotaidon ja osaamisen sekä kontaktien karttuessa.

Hankkeella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus kohteen pesimälinnustoon sekä perinnebiotoopin kasvillisuuteen.  Hankkeen pitkäaikaisempana tavoitteena on saada Hoivilan laitumille jatkuvampaa laidunnusta, joka paitsi ylläpitää perinnebiotooppia, myös ennallistaa lintuveden rantaluhtaa.  Yhteistoiminnan ja viestinnän kautta hankkeella saadaan aikaan myös näkyvyyttä, joka voi heijastua monin tavoin alueen huomiointiin ja lisätä sen kiinnostavuutta vaikkapa matkailijoiden ja vapaa-ajanasukkaiden puolelta.

Helmi-hankkeessa teemme läheistä yhteistyötä Heinolan kaupungin kanssa.

Helmi-hankkeen esittelyvideo

Mitä kuuluu Helmi-hankkeelle lokakuussa 2022