Kirkon seudun akm kort.44 Kelluvien rakennusten kaava

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kelluvien majoituspalvelurakennusten sijoittaminen tilan Markkinaranta (RN:o 1:423) vesialueelle. Samassa yhteydessä päivitetään asemakaavamerkinnät ja -määräykset vastaamaan paremmin leirintäalueen nykyisiä kehittämistarpeita. Otamon kylään kuuluvien alueiden osalta tarkistetaan Huitilanjoen merkintä kaavassa oikeaan paikkaan. 

Suunnittelun vaihe

Sysmän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan osittain 17.12.2018 §40. Valtuusto päätti hylätä kaavan kelluvien rakennusten osalta, mutta muilta osin kaava hyväksyttiin.
Valtuuston päätöksestä on tehtiin valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on 27.9.2019 antamallaan päätöksellä ilmoittanut, että asia raukeaa, koska valitus on peruutettu. Asemakaavan muutos on tullut 16.10.2019 kuulutuksella voimaan kunnanvaltuuston 17.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Voimaan tullut aineisto (voimaantulo 16.10.2019)

Kirkon seudun asemakaavan muutos 1_1000 kaavakartta


Kaavaehdotusaineisto (nähtävillä 23.5. - 25.6.2018)

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Havainnekuva 1:1000
Liite 3 Arkeologinen inventointi vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä
Liite 4 Vesikasvillisuus- ja sukeltajaselvitykset
Liite 5 Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu
Liite 6 Luonnosvaiheen palaute ja vastineet
Näkymäkuvasovitukset (ehdotusvaihe)
 

Aikaisemmat aineistot

KAAVALUONNOSAINEISTO (nähtävillä 18.1.-17.2.2017)
Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 Havainnekuva 1:1000
Näkymäkuvasovitukset (luonnosvaihe)