Kunnallistekniikka

Toimiva kunnallistekniikka on perusta viihtyisälle ja turvalliselle elinympäristölle, jossa kuntalaisten on hyvä asua, liikkua ja harrastaa. Toimialueeseen kuuluu kaavateiden, vesihuollon, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito.

Sysmässä kunnallinen vesi- ja viemärilaitos vastaa vedenottamoista ja verkoistoista sekä jätevedenpuhdistamon toiminnasta. Kunta vastaa myös hulevesiverkostosta, joka kattaa taajamaan tiivisti rakennetut alueet. Haja-asutusalueella vesihuollosta vastaa kiinteistön omistaja tai haltija. Alueilla, joilla keskitetty vesihuolto ei ole teknis-taloudellisesti kannattavaa toteuttaa, tulee vesihuolto järjestää kiinteistökohtiasella tai useamman kiinteiön yhteisellä järjestelmällä.

Vesihuollon toiminta-aluekartassa on kunnan vesi- ja viemärilaitoksen vahvistettu toiminta-alue ja tilastollinen taajama sekä Pohjois-Sysmän ja Suopellon vesiosuuskuntien toiminta-alueet.


Vesihuollon toiminta-aluekartta