Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittainen muutos

Suunnittelualue koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka sijaitsevat Päijänteen Liikolanlahdessa, Soiniemellä, Hunningaksessa ja Hivunniemessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on korjata kaavaa olemassa olevan tilanteen mukaiseksi tai maanomistajan toiveiden mukaiseksi rakennuspaikkojen sijoittelun ja tulevaisuuden tarpeiden suhteen.

Kaavamuutos koskee kiinteistöjä Verkkomäki 781-407-4-162, Lehtosalo 781-407-4-163, Verkkoniemi 781-407-4-127, Vaajalahti 781-416-4-160, Hunninkala 781-423-1-316 ja Rantamala 781-412-1-148. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 26,79 hehtaaria.

Suunnittelun vaihe

Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.4.-18.5.2018. Sysmän kunnanvaltuusto hyväksyi Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan osittaisen muutoksen 18.6.2018 § 17. Hyväksymispäätöksestä on tehtiin yksi valitus Hämeenlinnan hallintoi-oikeuteen. MRL 201 §:n 1 momentin mukaan kunta voi valitusajan kuluttua määrätä kaavan tulemaan voimaan (ennen kuin se on saanut lainvoiman) kaava-alueen sitä osalta, johon valituksen ei katsota kohdistuvan. Valitus koski tilaa Hunninkala 781-423-1-316. Sysmän kunnanhallitus päätti 10.9.2018 § 185 ottaa kaavan muilta osin käyttöön.

Valitus on ratkaistu Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 28.6.2019 siten, että hallinto-oikeus päätti hylätä valituksen. Kaavan hyväksymispäätös sekä kaavamuutos ovat saaneet lainvoiman 4.9.2019 kuulutuksen myötä. Kaava-aineisto päivittyy Sysmän karttapalveluun lähiaikoina.

Aineisto

Kaavaselostus

Kaavakartta