Rekolanvuorten tuulivoimayleiskaava

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa viidestä tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentaminen Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven väliselle metsäalueelle, noin 4,5 km etäisyydelle Sysmän keskustasta itä-kaakkoon. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 680 hehtaaria. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.

Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto koostuu voimaloita yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä, maakaapeleista sekä rakentamisesta vapaaksi jäävästä maa- ja metsätalousalueesta. Tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on suunniteltu toteutettavaksi suunnittelualueen läpi kulkevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtolinjaan. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelein. Tavoitteena on suunnitella tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä niin, että lievennetään rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Suunnittelun vaihe

Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 3.2.2021.
Kunnanhallitus on 13.6.2022 §190 hyväksynyt OAS-palautteiden vastineraportin sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Seuraavaksi hankkeesta laaditaan kaavaluonnosaineisto.

Aineisto


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.4.2022

Aikaisempi aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.1.2021