Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

Osayleiskaavan tarkoituksena on taajaman maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Kaavalla osoitetaan taajaman kehittämistä varten tarpeelliset maa-alueet ja niiden käytön periaatteet. Uusi osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi asetetaan vuoteen 2035.

Sysmän taajamaosayleiskaavan projektisivut

Suunnittelun vaihe

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 4.10.2017. Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5.-4.6.2018. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2019.

Aineisto

Osayleiskaavaluonnos

Kaavaselostus

Liite 1 OAS 27.3.2018

   Liite 1.1 Aluerajaus

   Liite 1.2a Taajaman osayleiskaava 1988

   Liite 1.2b Taajaman osayleiskaavan muutos 1994

Liite 2 Tavoitteet

Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi 19.2.2018