Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

Osayleiskaavan tarkoituksena on taajaman maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Kaavalla osoitetaan taajaman kehittämistä varten tarpeelliset maa-alueet ja niiden käytön periaatteet. Uusi osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi asetetaan vuoteen 2035.

Sysmän taajamaosayleiskaavan projektisivut

Suunnittelun vaihe

Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 4.10.2017.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5. - 4.6.2018.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.12.2019 - 20.1.2020.
Kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.

Kaavaehdotus 2019

Osayleiskaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 2 Tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi 19.2.2018
Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet
Liite 5.1 Rantarakennusoikeuslaskelma Jyrtinlampi
Liite 5.2 Rantarakennusoikeuslaskelma Nuijanpohja
Liite 5.3 Rantarakennusoikeuslaskelma Majutvesi
Liite 6 Sysmän lintuvesien Natura-arvioinnin tarveharkinta


Aikaisempi aineisto (Kaavaluonnos 2018):

Osayleiskaavaluonnos
Kaavaselostus
Liite 1 OAS 27.3.2018
   Liite 1.1 Aluerajaus
   Liite 1.2a Taajaman osayleiskaava 1988
   Liite 1.2b Taajaman osayleiskaavan muutos 1994
Liite 2 Tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi 19.2.2018