Taajaman osayleiskaavan muutos ja laajennus

Osayleiskaavan tarkoituksena on taajaman maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Kaavalla osoitetaan taajaman kehittämistä varten tarpeelliset maa-alueet ja niiden käytön periaatteet. Uusi osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi on asetettu vuoteen 2035.

Suunnittelun vaihe
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutettiin 4.10.2017.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.5. - 4.6.2018.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.12.2019 - 20.1.2020.
Erilliskuuleminen entisen yhteiskoulun ympäristössä 23.11.-11.12.2020.
Sysmän kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 29.3.2021. Hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 9.6.2021.

Hyväksytty aineisto 2021
Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 7 Edotusvaiheen vastineet


Kaavaehdotus 2019
Osayleiskaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 2 Tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi 19.2.2018
Liite 4 Luonnosvaiheen vastineet
Liite 5.1 Rantarakennusoikeuslaskelma Jyrtinlampi
Liite 5.2 Rantarakennusoikeuslaskelma Nuijanpohja
Liite 5.3 Rantarakennusoikeuslaskelma Majutvesi
Liite 6 Sysmän lintuvesien Natura-arvioinnin tarveharkinta


Kaavaluonnos 2018
Osayleiskaavaluonnos
Kaavaselostus
Liite 1 OAS 27.3.2018
   Liite 1.1 Aluerajaus
   Liite 1.2a Taajaman osayleiskaava 1988
   Liite 1.2b Taajaman osayleiskaavan muutos 1994
Liite 2 Tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi 19.2.2018