Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto valvoo ja edistää ympäristönsuojelua kunnan alueella sekä hoitokunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä sekä muissa säännöissä ja määräyksissä määrätyt tehtävät. Jaosto valvoo ja edistää ympäristönsuojelua ja määrittelee ympäristötoimen keskeiset tavoitteet.

Jaosto valvoo rakennustoimintaa kunnassa, sekä hoitaa laissa ja asetuksessa sekä muissa määräyksissä rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät. Jaosto seuraa rakennustoiminnan yleistä kehitystä kunnassa.

Jaosto suorittaa vesilain mukaiset katselmukset ja tarkastukset.

Jaosto hoitaa maa-aineslaissa ja -asetuksessa lupaviranomaiselle ja valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät.

Tie- ja lupajaoston pääesittelijänä toimii rakennustarkastaja-rakennusmestari, ympäristötoimen osalta ympäristönsuojelutarkastaja ja tieasioiden osalta toimistorakennusmestari.

Tie- ja lupajaosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat Esityslistat ja pöytäkirjat 7.7.2021 alkaen

Tie- ja lupajaosto 2021-2025